lednové novinky Nakladatelství Academia:

lednové novinky Nakladatelství Academia:

Eric Kurlander

Život s Hitlerem

Liberální demokraté ve třetí říši

edice Historie

Kniha analyzuje klíčové otázky činnosti liberálních demokratů v Německu od roku 1933 do konce nacistického režimu. Na základě pečlivého studia pramenů autor zkoumá motivace, naděje a obavy německých liberálních demokratů, kteří byli nejlepším příkladem středostavovského progresivismu Výmarské republiky, a zjišťuje, proč jich tak málo vzdorovalo a tak mnoho uvítalo řadu programových prvků třetí říše. Ukazuje, že německý liberalismus nebyl jediným protivníkem a obětí nacionálního socialismu, ale v některých ohledech byl jeho ideologickým předchůdcem. To, že liberalismus mohl být obojím, má zásadní důsledky pro porozumění genezi autoritářských režimů kdekoli na světě. Dlouhotrvající neochota výmarských demokratů čelit režimu ukazuje, jak snadno může liberální demokracie podlehnout fašismu.brož., 476 stran, cena 550 Kč, ISBN 978-80-200-3065-8

 

Marek Čejka

Korán, meč a volební urna

Zdroje a podoby islamismu

Edice Orient

Text je komplexní prací, která mapuje teoretická východiska a praktické formy islamismu. V první části se soustřeďuje na západní reflexi pojmu, hlavně ve frankofonním prostředí, kde se poprvé objevil, a v anglofonním světě, kde se v pozdější době tento termín nejvíce rozšířil a významově posunul. Pozornost je věnována také české debatě islamismu. Druhá část práce analyzuje genezi islamismu a post-islamismu v jejich nejrůznějších formách a organizačních strukturách (politické strana, hnutí atd.). Vysvětluje, jaké tendence nejvíce ovlivnily vznik islamismu (např. varianty salafismu a antikoloniálních hnutí), přičemž podrobněji analyzuje mj. varianty Muslimského bratrstva, Chomejního pojetí islámského státu a nakonec i skupiny, které jsou řazeny k radikálnímu islamismu (al-Káida, ISIS). váz., 288 stran, cena 355 Kč, ISBN 978-80-200-3014-6

 

Reinhard Marx

Církev přežívá

edice 21. století

Reinhard kardinál Marx, arcibiskup mnichovský a freisinský, jinak dvojnásobný vysokoškolský profesor (teologie a sociálních věd a také ekonomie), prezident všech evropských biskupských konferencí a jedna z osmi hlav poradního sboru papeže Františka, se ve své první knize „Kapitál“, která rovněž vyšla v češtině, zabývá hospodářstvím a životní úrovní obyvatel. V novém textu „Církev přežívá“ (Kirche überlebt ? v originále typograficky zvýrazněná rafinovaná slovní hříčka, do češtiny vlastně nepřeložitelná) se zamýšlí nad situací katolické církve v dnešní době, nad jejím účinným posláním a zasazuje se o její pokrokové proměny, aby byla v souladu se „znameními doby“.
brož., 62 stran, cena 145 Kč, ISBN 978-80-200-3079-5

 

Jerry Z. Muller

Tyranie metrik

Edice 21. století

Kniha Jerryho Z. Mullera, profesora historie na Americké katolické univerzitě ve Washingtonu, si bere na paškál naši posedlost metrikami. Ty se začaly používat v sedmdesátých letech k efektivnímu řízení podniků, ale postupně pronikaly do všech oborů lidské činnosti. Nejrůznější instituce propadly víře, že cesta k úspěchu spočívá v kvantifikaci výkonnosti, zveřejňování jejích výsledků a odměňování na základě čísel. Úsilí o hodnocení na bázi „vědecké“ přesnosti ale vede od měření výkonů k fascinaci měřením samotným. Výsledkem je tyranie metrik, jež ohrožuje kvalitu našich životů i chod nejdůležitějších institucí. Kniha na příkladech z různých oblastí (vzdělávání, zdravotnictví, policie, armáda, byznys, státní správa i neziskový sektor) vysvětluje, proč touha kvantifikovat výkon zkresluje data a odvádí pozornost i energii od toho, o co by mělo jít z podstaty věci, na úkor toho, že to lze změřit. Metriky přitom mohou být užitečné, pokud doplňují, nikoli nahrazují zkušeností podložený úsudek. Pokud si však chceme zachovat zdravý rozum, říká autor, musíme se probudit z uhranutí daty a vrátit se zpět k profesionálnímu úsudku.
brož., 188 stran, cena 295 Kč, ISBN 978-80-200-3074-0


 

Pavel Maškarinec, Lukáš Novotný

Strany a vládnutí v digitální éře

Vybraná témata výzkumu politického stranictví

Edice 21. století

Práce se zabývá novými trendy ve výzkumu politických stran, tedy proměnami stranických systémů a posuny v chápání a fungování politických stran a stranictví. Všímá si také nových komunikačních stylů dnešních politických lídrů a pokouší se zachytit některé zásadnější trendy a nové přístupy v současné politické komunikaci. Každá kapitola knihy (Politické strany a dnešní společnost, Nové politické strany a institucionalizace stranických systémů, Nové politické strany v prostoru – možnosti analýzy teritoriální dimenze stranického nahrazení, Nacionalizace lokálních stranických systémů a nové politické strany, Nový populismus na vzestupu?, Celebrity v politice) aspiruje na představení různých možností výzkumu nových stran a na prezentaci technik výzkumu, které se v těchto oblastech používají, dále také zahrnuje konkrétní empirické příklady, prezentuje a ověřuje některé nové metodologické postupy v politologii a přináší i konkrétní empirické poznatky a závěry.

brož., 208 stran, cena 400 Kč, ISBN 978-80-200-3052-8


 

Karolína Kotvaltová Sezemská

Názvosloví organických sloučenin

Publikace shrnuje aktuální pravidla pro tvorbu názvů organických sloučenin podle IUPAC. Aplikace pravidel je ukázána na konkrétních řešených příkladech, zároveň zde lze nalézt i příklady k procvičení s autorským řešením a odkazy na použitá pravidla. Příručka je určena nejen pro úroveň střeních škol ale i pro základní kurzy organické chemie na vysokých školách.

brož., 240 stran, 239 stran, ISBN 978-80-200-3075-7


 


 

kol. autorů

Zrození lidu v české kultuře 19. století

Sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století (Plzeň,únor/březen 2019)

Pro výběr tématu mezioborového plzeňského sympozia v roce 2019 byla rozhodující aktuálnost. Zrození venkovského lidu v české kultuře 19. století není problematikou týkající se pouze minulosti. Vzhledem ke specifickým fenoménům, jež obsahuje, a k vrstvám asociací, které vzbuzuje, silně rezonuje v přítomnosti. Navíc je tématem mezioborovým, které lze uchopit různými disciplínami a z různých úhlů pohledu. Odráželo se a stále odráží v literatuře, výtvarném umění, hudbě, divadle i dalších médiích.

brož., 272 stran, cena 425 Kč, ISBN 978-80-200-3066-5

 

Roman Prahl

Chittussi

Antonín Chittussi (1847–1891) patří k nejvýznamnějším novodobým českým umělcům. V letech 1879–1884 pobýval převážně ve Francii, kde se zařadil mezi následovníky tzv. Barbizonské školy, později působil v Čechách. Během patnácti let vytvořil rozsáhlé krajinářské dílo, v němž rozvinul plenérový realismus francouzských krajinářů a v českém prostředí rozhodujícím způsobem přispěl k prosazení krajinomalby jako jednoho z vůdčích oborů výtvarného umění. Kniha zasazuje Chittussiho dílo do kontextu evropského umění té doby a důkladně zpracovává otázky spojené s tvůrčím procesem krajinářství a s vývojem malby v druhé polovině 19. století. Jádrem knihy je dosud největší soupis umělcových krajinomaleb i kreseb s vyobrazeními. Je uspořádán podle převažujících námětů a motivů, ve shodě s typickými objekty krajinářství i bytostnými sklony umělce.

Kniha vychází v koedici s Kunsthalle Praha a s Galerií Kodl, váz., 336 stran, cena 2200 Kč, ISBN 978-80-200-2940-9

 

red:fel/zdroj:TZ-Marie Povýšilová© 2023 Celebrity za plentou Praha